fbpx Felhasználási feltételek | Hungary Coupon

Jelenlegi hely

Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek
(2018.06.01. napjától hatályos szöveg)

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) határozzák meg a Mobileum Kft. (Hungary, 1111 Budapest, Bartók Béla út 44.; Cg. 01-09-710081  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (Mobileum Kft.) kizárólagos tulajdonában álló, és a Mobileum Kft. által üzemeltetett www.hungarycoupon.com domainen elérhető, ”Hungary Coupon” elnevezésű weboldal (Honlapon) felhasználásának, igénybevételének valamint a Honlapon történő vásárlásnak a feltételeit.

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a Honlapot látogatja, aki a Honlapon regisztrál, saját fiókot hoz létre, szolgáltatást vesz igénybe, terméket vásárol illetve megrendelést ad le (Felhasználó)
 
A Honlapon való regisztrációval, illetve a Honlap által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, megrendelés leadásával, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen ÁSZF-et. Az ÁSZF ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF változásait nyomon követi. A Honlapot kiskorúak nem használhatják. Amennyiben a Felhasználó a jelen ÁSZF-et nem fogadja el, úgy nem jogosult a Honlap használatára, illetve a Honlap által kínált kedvezményes szolgáltatások igénybevételére.

A Szerződés alapján a Hungary Coupon a Felhasználó által a Honlapon kiválasztott szolgáltatás (a továbbiakban: Program) nyújtására, a Felhasználó pedig az ellenérték (a továbbiakban: Ár) megfizetésére köteles.

A Hungary Coupon a Programot a Honlapon leírt tulajdonságokkal nyújtja. A Felhasználó a Programért a megrendelés időpontjában a Honlapon feltüntetett Árat, vagy kedvezményes Árat fizeti. A megrendelés időpontja és a Program időpontja között bekövetkező árváltozás miatt a Felhasználó további ellenérték megtérítésére nem köteles.

A Felhasználó a Programon egyszer jogosult részt venni. A Felhasználó a Programot megrendelheti más számára és átruházhatja másra a Hungary Coupon előzetes értesítése mellett.

A Mobileum Kft. jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a Honlapon. A Honlap üzemeltetői mind a jelen ÁSZF-ben, mind a Honlapon ”Hungary Coupon” vagy ”hungarycoupon.com” néven is szerepelhetnek.

Vállalkozás és tárhelyszolgáltató adatai:

Mobileum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 44.
E-mail: info@hungarycoupon.com
Telefonszám: +3670 341 5786
Adószám: 12921188-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-710081

Tárhelyszolgáltató adatai:
médiacenter.hu

Részvételi feltételek:

A Felhasználó részére a megrendelés követően a visszaigazolást haladéktalanul, automatikusan és elektronikus úton – e-mailben – megtörténik. A visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó Voucherét, amelyet a visszaigazolásban szereplő helyszínen és időpontban be kell mutatnia, kinyomtatva, vagy elektronikai eszközön (pl. telefon) és Belépőjegyre kell beváltania.

A Hungary Coupon nem vállal felelősséget az abból fakadó károkért, ha a Felhasználó részére elküldött Voucher más személy részére a Felhasználó oldalán felmerült okból (például tévesen megadott email cím, a Felhasználó telefonjának elvesztése, ellopása) megismerhetővé válik, ide értve azt is, ha azt felhasználják (beváltják).

A Felhasználót pénzvisszatérítésre való jogosultság nélkül a Szolgáltató Partner kizárhatja a Programból, ha magatartásával a Program biztonságos lebonyolítását veszélyezteti, a részvételi szabályokat, - melyeket a Belépőjegyen megtalál - megsérti, vagy más vendégeket zavar.

A Program tájékoztató jellegű kezdő időpontja, valamint az az időpont, ameddig a Felhasználónak meg kell jelennie a program helyszínén, a visszaigazolásban található meg. A Felhasználó  késése esetén (ide értve pl. azt az esetet is, amikor a Felhasználó az időzónák vagy a téli/nyári időszámításban való tévedés miatt késik) Hungary Couponnal szerződött Szolgáltató nem köteles számára biztosítani a Programon való részvétel lehetőségét. Hungary Coupon nem vállal felelősséget a Program késedelmes indulása vagy befejeződése miatt keletkezett károkért.

Technikai lépések:

A szerződéskötés során a Felhasználó a Honlapon böngészve – regisztrációs vagy fizetési kötelezettség nélkül – az általa kiválasztott kedvezményes Programokat az ún. „Kosarába” helyezheti.

A Kosár tartalmazza a Felhasználó által kiválasztott Programokat. Tartalma a „Fizetés” gombra kattintásig szabadon módosítható. A „Fizetés” gombra való kattintásig a Szerződés nem jön létre, azaz a felek egymás irányába mindaddig nem kötelesek szolgáltatásokat teljesíteni, azaz a Felhasználó eddig a pillanatig szabadon dönthet úgy, hogy a Szerződést nem köti meg. A „Fizetés” gomb megnyomása akkor lehetséges, ha a Felhasználó megelőzően elfogadta az általános szerződési feltételeket, valamint megadta az alábbi adatait:
név,
email cím,
lakcím
telefonszám

A „Fizetés” gombra való kattintással a Felhasználó megrendeli a Kosarában szereplő Programokat. A Felhasználó által fizetendő teljes végösszeg a Kosár tartalmánál tekinthető meg. A „Fizetés” gombra való kattintással a Felhasználó egyúttal elfogadja a Szerződés feltételeit és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A fizetés a Felhasználó által választott módon történik a fizetési szolgáltatók rendszerében. A Hungary Coupon az így megadott adatoknak nem jut a birtokába. A fizetés során felmerülő esetleges hibákért Hungary Coupon nem vállal felelősséget.
A fizetés megtörténtét követően a Hungary Coupon elektronikusan és automatikusan, gyakorlatilag haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó részére a megrendelést. Amennyiben ez nem történne meg, Hungary Coupon a vonatkozó szabályoknak megfelelően 48 órán belül visszaigazolja a megrendelést a fogyasztó részére.

Adatkezelés:

A megrendelés leadásával a Felhasználó egyben nyilatkozik is, hogy megadott adatai a valóságnak megfelelnek, valamint hogy elmúlt 16 éves és cselekvőképessége nem kizárt vagy korlátozott az ügyek azon csoportjára nézve, amelybe a Programok megrendelése is beletartozik. Hungary Coupon kizárja a felelősségét a Felhasználó által megadott adatok valótlanságának következményeiért.
Hungary Coupon a Program nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a fogyasztó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
Hungary Coupon a Program nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti a Program igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
Hungary Coupon továbbá a Program nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. 
Jelen ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy megadott adatait a Hungary Coupon az Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően kezelje.
A hozzájárulás visszavonható az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt feltételekkel, a visszavonást a fogyasztó e-mail útján bármikor kérheti.
A hozzájárulás megadása az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerinti feltétele lehet a Szerződés létrehozásának.
Egyes adatok esetén, az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint, azok megadása kizárólag a Felhasználó döntésén múlik, és nem befolyásolja a Szerződés létrehozását.
A kezelt adatokat Hungary Coupon nem adja át harmadik személy részére, és a törvényben előírt feltételek megvalósulásakor törli azokat.
Az Adatvédelmi Tájékoztató jelen ÁSZF-nek elválaszthatatlan részét képezi, és elsődlegesen irányadó az ÁSZF szerinti adatkezelésre.

Elállási és felmondási jog:

Tájékoztatás a fogyasztó jogszabályon alapuló jogosultságairól

A Felhasználó és a Hungary Coupon közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján a Felhasználó a nem meghatározott időre szóló Program megvásárlásától (azaz a jegy  letöltésére feljogosító linket tartalmazó elektronikus levél kézhezvételétől) számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől.
 
Szolgáltatástól való elállási szándék esetén a Felhasználó köteles erről írásban értesíteni a Hungary Coupon-t, aki az értesítés kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül köteles a Felhasználótól írásbeli megerősítést kérni, hogy a Felhasználó által megjelölt azonosítószámú jegy még nem került felhasználásra. Az írásbeli tájékoztatás az info@hungarycoupon.com email címre küldött elállási nyilatkozattal is lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató Partner írásban megerősíti, hogy az érintett jegyet még nem használták fel, úgy a Hungary Coupon  a jegyet  azonnal érvényteleníti és a Felhasználó értesítése kézhezvételétől számított 14 napon belül Hungary Coupon köteles visszautalni Felhasználónak az érvénytelenített jegy  vételárát.
 
Felhasználó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával és a Hungary Coupon részére történő megküldésével. Az elállási nyilatkozat időben megtettnek minősül, amennyiben a Felhasználó az átvételt követő 14. nap éjfélig igazolhatóan elküldi.
 
  
 
Ha a Felhasználó a megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére.
 
Ha a Felhasználó a megrendelést banki átutalással vagy utánvétellel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Felhasználó által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.
  
Amennyiben a Felhasználó által megrendelt Program meghatározott időpontra szól, abban az esetben a Felhasználót nem illeti meg jogszabályon alapuló elállási és felmondási jog, azaz a Felhasználót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerinti elállási jog és felmondási nem illeti meg, mivel a vállalkozás és a Felhasználó közötti, szabadidős tevékenységre vonatkozó szerződésben a felek meghatározott teljesítési határnapot kötöttek ki a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) l) pont értelmében. Tehát a Hungary Couponnak ebben az esetben nem áll módjában a megvásárolt Vouchert (vagy Belépőjegyet) visszaváltani vagy az Árat visszatéríteni.

A Felhasználónak a visszaigazolásban kapott Vouchert a visszaigazolásban szereplő helyszínen be kell váltania a Program belépőjegyére. A beváltással a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezését adja a Hungary Couponnak ( vagy a programot szolgáltató Partnerünknek) a teljesítés megkezdésére és tudomásul veszi, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszti a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) a) pont értelmében. Tehát a Hungary Couponnak (vagy a programot szolgáltató Partnerünknek) ebben az esetben nem áll módjában a megvásárolt Vouchert (vagy Belépőjegyet) visszaváltani vagy az Árat visszatéríteni.

A Program elmaradása, műsorváltozás:

Amennyiben a Program elmarad, vagy már korábban betelt, a Hungary Coupon (vagy a programot szolgáltatató Partnerünk) felajánl a Felhasználó részére más időpontot, amelyben a Felhasználó a Programon részt vehet. Amennyiben a Felhasználó a felajánlott időpontot nem fogadja el, a megfizetett ellenérték a Felhasználó részére visszajár.

Amennyiben a Programban a megrendelés időpontjában leírt feltételekhez képest lényegi változás következik be, Hungary Coupon (vagy a programot szolgáltató Partnerünk) tájékoztatja a Felhasználót, egyidejűleg felajánlja a szerződés módosítását vagy biztosítja a Felhasználó számára az elállás jogát. A felek nem tekintik lényegi változásnak az azonos minőségű fellépők cseréje miatti változást, amennyiben műsor jellege nem változik meg.

Tájékoztatások:

1.    A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti tájékoztatás
A Program lényeges tulajdonságai elérhetőek a Program leírásában, amely folyamatosan hozzáférhető a Honlapon, és amelyet a Felhasználó regisztráció vagy más korlátozás nélkül elolvashat.
A vállalkozás neve Vállalkozó adatok szakaszban található.
A vállalkozás címe, postacíme, email-címe, telefonszáma szintén a Vállalkozói adatok szakaszban találhatók.
A termékért vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összege általánosan megtalálható a Honlapon, valamint egyedileg megjelenítésre kerül a Felhasználó számára, mint a kosarába helyezett Programok teljes ára. További költségek ezen felül nem merülhetnek fel.
A Honlapon határozatlan időre szóló vagy előfizetést magában foglaló szerződés nem köthető.
A szerződés megkötéséhez a Felhasználó a maga kommunikációs eszközét (telefon, laptop, tablet, PC, stb.) használja az egyéni előfizetése alapján. A vállalkozás emelt díjat nem alkalmaz.
A teljesítés határideje a Programnak a fogyasztó által választott időpontja. A fizetés a vállalkozással szerződött pénzügyi szolgáltatók rendszerében, az általuk meghatározott feltételek mellett zajlik. A fogyasztó panaszát a Vállalkozás adatai szakaszban jelzett e-mail címen nyújthatja be.
Az elállási jogra vonatkozó feltételeket jelen ÁSZF tartalmazza.
A vállalkozás a Honlapon nem értékesít olyan terméket, amelyre vonatkozóan a visszaküldés alkalmazható volna.
A szolgáltatás megkezdését követő felmondásra vonatkozó tájékoztatást jelen ÁSZF tartalmazza.
A Felhasználót megillető elállási jogra vonatkozó tájékoztatást jelen ÁSZF szintén tartalmazza.
A vállalkozás ügyfélszolgálatot tart fenn, amely a Vállalkozás adatok  szakaszban szereplő email címen és telefonszámon elérhető. Turisztikai szezonban hosszabb.A vállalkozás jogszabály alapján jótállásra nem köteles és jótállást nem vállal.
A Felhasználókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
A szerződés határozatlan idejűvé nem alakul át, a szerződés megszűnik a Program megvalósulásával.
A Felhasználó kötelezettsége a Program ellenértékének megfizetése, amely a Honlapon (illetve a pénzügyi szolgáltatók rendszerében) történő fizetéssel megvalósul.
A Felhasználónak a vállalkozás részére letétet vagy pénzügyi biztosítékot fizetnie nem kell. Minden adat titkosítva kerül továbbításra SSL és HTTPS protokollon keresztül.
Az adatokat a vállalkozás SQL adatbázisban tárolja. Az adatok megfelelő titkosítással vannak ellátva. 
A Felhasználók panaszaikkal a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhatnak.
A Felhasználó békéltető testülethez fordulhat. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a Felhasználót jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a Felhasználót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. 

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve:  

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

2. A Ptk. 6:82. § (1) bek. szerinti tájékoztatás
A szerződéskötés technikai lépéseit a Technikai lépések szakasz írja le.
A Szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A vállalkozás a Szerződést annyiban rögzíti, hogy az alapján lefoglalja a fogyasztó részére a kiválasztott Programon a férőhelyet, valamint kiállítja a fogyasztó részére a Vouchert. Ezek az adatok utóbb hozzáférhetőek lesznek.
A szerződés nyelvét a fogyasztó választhatja ki, amikor a Honlapot az általa kiválasztott nyelven tekinti meg. A szerződés is ezen a nyelven jön létre.
Az Ekertv. 5. § (2) szerinti tájékoztatásnak a vállalkozás e szakasz 2. bekezdésével tesz eleget.

Felelősségkorlátozás:

A Hungary Coupon kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely:
-    abból fakad, hogy a Felhasználó nem a tartotta be a rá hatályos jogszabályokat, valamint a Programon való részvételre vonatkozó szabályokat, 
-    a Felhasználó ittas vagy bódult állapotából ered,
-    olyan érzékenységből fakad (pl. ételérzékenység, allergia, stb.), amelyet a fogyasztó nem jelzett előre,
-    kívül esik a Programok megszervezésének és lebonyolításának általános menetén, vagyis amelyet a Hungary Coupon szolgáltató Partnere, mint a Programok megszervezője és lebonyolítója, észszerűen nem láthat előre.

Hungary Coupon kizárja a felelősségét minden olyan esetben, amikor a szolgáltató Partner szerződésszerű teljesítése valamely elháríthatatlan külső ok (így különösen, de nem kizárólag árvíz, más természeti csapás, háború, zavargás, tömegdemonstráció, sztrájk, közigazgatási döntés, jogszabályváltozás) miatt hiúsul meg. Ilyen esetekben pótnap felajánlásán, vagy az Ár visszatérítésén túl Hungary Couponnak vagy a programot szolgáltató Patrnerének egyéb kötelezettsége nincsen.

Figyelemmel a Programok esetleges szabadtéri jellegére, továbbá a hajózásra irányadó szabályokra, Hungary Coupon és a programot szolgáltató Partnere nem felel a Programok időjárás okozta elmaradásából következő károkért, és pótnap felajánlásán, vagy az Ár visszatérítésén túl egyéb kötelezettsége nincsen.

Hungary Coupon jogosult alvállalkozókat és közreműködőket igénybe venni. 

Amennyiben a Honlapon az Ár nyilvánvalóan tévesen kerül feltüntetésre, Hungary Coupon vagy a programot szolgáltató Partnere az eredeti Áron jogosult nyújtani a Programot és felhívhatja a Felhasználót a különbözet megtérítésére, vagy a Szerződés megkötésétől elállhat.A Felhasználó is jogosult a különbözet megtérítése helyett a Szerződés megkötésétől elállni. Vita esetén az eredeti Ár azaz ár, ami a Honlapon korábban szerepelt.

Védjegyek:

A Honlapon szereplő képek, logók és szövegek Hungary Coupon vagy a jogtulajdonosok, szerződött szolgáltatást nyújtó Partnerek bejegyzett védjegyei, szerzői művei, vagy egyéb szellemi alkotásai. Használatukra Felhasználó a Szerződés megkötésével nem szerez jogot.

Számlázás:

1. Hungary Coupon a Felhasználó vásárlásáról kiállítja mindazokat a bizonylatokat, amelyekre a jogszabályok szerint köteles és megküldi azokat a fogyasztónak. A folyamat elektronikusan, automatikusan és a fizetést követően rövid időn belül megy végbe. 

2. A Hungary Coupon által kiszámlázott ellenérték, vagyis a Hungary Coupon részére fizetendő összeg közvetített szolgáltatást, azaz részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatást tartalmazhat, vagyis Hungary Coupon nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást, vagy szolgáltató Partnereinek a programjait is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron.

Értelmező rendelkezések:

1. Jelen értelmező rendelkezések az ÁSZF-ben más helyen meghatározottakkal együttesen képezik az értelmezett fogalom irányadó jelentését:

Felhasználó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
Vállalkozás: a vállalkozás adatai szakaszban meghatározott vállalkozás, amennyiben arra nem Hungary Coupon néven történik hivatkozás
Program: a Hungary Coupon által továbbértékesített, a fogyasztó által kiválasztott szolgáltatás,
Voucher: a Felhasználó részére megküldött visszaigazolás, amely feljogosítja a fogyasztót a Belépőjegy átvételére, elektronikus úton való bemutatására
Belépőjegy: a Programon való részvételre közvetlenül jogosító dokumentum, tárgy (pl. karszalag, plasztikkártya) vagy eszköz (pl. proxy óra), amelynél a bemutatásra kötelezéstől Hungary Coupon, vagy a szolgáltatást nyújtó Partnere egyoldalúan eltekinthet,
Szerződés: a Felhasználó és Hungary Coupon közötti, egyes Program nyújtására irányuló, egyedi megállapodás, amelynek részét képezi jelen ÁSZF is.
Honlap: hungarycoupon.com

2. Hivatkozott jogszabályok:
Infotv.: 2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
Ekertv.: 2001. évi CVIII. tv. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
Áfatv.:2007. évi CXXVII. tv. az általános forgalmi adóról Ptk.: 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről
Egyebekben az ÁSZF-ben és esetlegesen a Szerződésben szereplő fogalmakat azok általános jelentése szerint kell értelmezni.
A jelen ÁSZF szakaszainak adott címek a könnyebb érthetőséget és áttekinthetőséget szolgálják, azoknak a szakaszok tartalmára kihatása nincs. 

Záró rendelkezések:
Jelen ÁSZF a Honlapon folyamatosan hozzáférhető a Felhasználók számára, hogy tárolhassa és előhívhassa azokat.
Jelen ÁSZF valamely pontjának érvénytelensége vagy hatálytalansága esetén úgy kell tekinteni, mintha azt a Felek az érvénytelen vagy hatálytalan rész nélkül kötötték volna meg.

A Vállalkozás és a Felhasználó között létrejött Szerződésre ezen Általános Szerződési Feltételek, valamint a Szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog irányadó. Jelen rendelkezés jogválasztásra vonatkozó kikötést tartalmaz.
Jelen ÁSZF 2018.06.01. napján lép hatályba. 
Jelen ÁSZF-et a Hungary Coupon módosíthatja, a módosítás hatálybalépését követően létrejött Szerződésekre kiterjedő hatállyal. A hatálybalépés legkorábbi időpontja a módosuló rendelkezések Honlapon történő közzétételét követő nap.