fbpx Adatvédelmi szabályzat | Hungary Coupon

Jelenlegi hely

Adatvédelmi szabályzat


Adatvédelmi Tájékoztató

Jelen Tájékoztató célja, hogy a www.hungaycoupon.com weboldal (továbbiakban Weboldal) látogatói részletes és egyértelmű tájékoztatást kapjanak személyes adataiknak kezeléséről, különösen a kezelt adatok fajtáiról, az adatkezelés jogalapjáról, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

Adatkezelő és a Weboldal működtetője: 

Mobileum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Székhely: 1111 Budapest, Bartók Béla út 44.
E-mail: info@hungarycoupon.com
Telefonszám: +3670 341 5786
Adószám: 12921188-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-710081

A Weboldal működtetése során kötelezettséget vállalunk valamennyi hatályos adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek betartására, különös figyelemmel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), az egyének védelmét a személyes adatok gépi feldolgozása során szabályozó 1998. évi VI. törvény, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény rendelkezéseire, a 2001. évi XVIII. tv. (Ekertv.) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, a 2007. évi XXXVII. tv. az általános forgalmi adóról, a 2000. évi C. tv. A számvitelről, a 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak a vonatkozó ajánlásaira, állásfoglalásaira. Továbbá figyelemmel vagyunk és betartjuk a vonatkozó európai uniós jogszabályokat is, így különösen a személyes adatok kezeléséről szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet, amennyiben ezek közvetlenül alkalmazandóak.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön (továbbiakban: Felhasználó) egyes személyes adatainak kezelésére a Felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
A hungarycoupon.com Weboldal használatával a Felhasználó kifejezetten elfogadja és hozzájárul a jelen Szabályzatban meghatározott személyes adatainak a jelen Szabályzat szerinti gyűjtéséhez, kezeléséhez.
A Hungary Coupon a Felhasználó adatait annak hozzájárulása mellett, mind pedig kötelező adatkezelés keretében kezeli.

A kötelező adatkezelés keretében a jogszabály lehetőséget biztosít a Hungary Couponnak arra, hogy a szolgáltatások nyújtása, valamint annak szabályos számlázása céljából kezelje a fogyasztó egyes adatait.

A Hungary Coupon ugyanakkor a Felhasználó hozzájárulását kérheti azon adatai kezeléséhez is, amelyeket kötelező adatkezelés keretében a jogszabály alapján kezelhetne, így az adatkezelés ezek vonatkozásában is elsősorban hozzájáruláson alapuló. A kötelező adatok megadása nélkül azonban a szolgáltatás igénybevételére nincsen lehetőség.

A fentieken túlmenően a Felhasználó dönthet úgyis, hogy a kötelező adatkezelés körébe tartozó adatokon kívül is megadja egyes adatait, melyeket a Hungary Coupon piackutatási és hatékonyságnövelési célokra hasznosít. Ezek megadása viszont nem kötelező a szolgáltatás igénybevételéhez.

Az adatoknak a fentiek szerinti felbontását, valamint a fogyasztó részére biztosított jogokat és jogorvoslati lehetőségeket e Tájékoztató további szakaszai tartalmazzák.

Személyes adatok köre és adatkezelés célja

Kezelt adatok köre:

1. Kezelt adatok hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén:
-    Felhasználó telefonszáma
-    Felhasználó kora
-    Felhasználó neve

2. Kezelt adatok kötelező adatkezelés esetén:
-    Felhasználó neve
-    Felhasználó lakcíme
-    Szolgáltatás igénybevételének időpontjára vonatkozó adatok
-    Szolgáltatás időtartamára és helyére vonatkozó adatok
-    Szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok, különösen a Felhasználó e-mail címére vonatkozóan

Adatkezelés célja a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén:
-    piackutatás
-    szolgáltatás hatékonyságának növelés
-    minőségbiztosítás

Adatkezelés célja a kötelező adatkezelés esetén:

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés
-    létrehozása
-    tartalmának meghatározása
-    módosítása
-    teljesítésének figyelemmel kísérése
-    az abból származó díjak számlázása
-    az azzal kapcsolatok követelések érvényesítése

Az adatkezelés jogalapja:

1. hozzájáruláson alapuló adatok esetén:
-    az Infotv. 5. § (1) a. pontja alapján
-    Felhasználó hozzájárulása

2. kötelező adatkezelés esetén:
-    az Infotv. 5. § (1) b. pontja 
-    az Ekertv. 13/A.-13/B. §-ai
-    az Áfatv. 169. § e. pontja

3. adatkezelés jogalapjainak sorrendje:
-    az adatkezelés elsődleges jogalapja a fogyasztó hozzájárulása
-    hozzájárulás hiányában is kezelhető és kezelendő mindazon adat, amely kötelező adatkezelés körébe tartozik amellett, hogy hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén is kezelhető minden adat az Infotv. 6.§ (5) bek. és jelen Tájékoztató Adatkezelés időtartamára vonatkozó bekezdés pontja szerint


Az Adatkezelő:

A Személyes adatokat a Hungary Coupon üzemeltetője, a Mobileum Kft., mint Adatkezelő kezeli.

Adatkezelés időtartama:

-    Az adatkezelés időtartam a hozzájáruláson alapuló adatok esetén a hozzájárulás visszavonásáig terjedő idő.
-    Az adatkezelés időtartama kötelező adatkezelés esetén a Számviteli törvény szerinti idő (jelenleg 8 év).

A Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés:

A Felhasználó hozzájárulásán alapuló adatkezelés az Infotv. 6. § (5) bek. szerinti adatkezelésnek minősül, azaz ha a személyes adat felvételére a fogyasztó hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség  teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a fogyasztó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen, tájékoztatás kérése, jogérvényesítés

A Felhasználó az info@hungarycoupon.com email címre küldött levél útján kérheti személyes adatai törlését, módosítását, zárolását az Adatkezelőtől. A kérés beérkezésétől számított 30 napon belül Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket és tájékoztatja a Felhasználót az adatok kezeléséről. 
A Felhasználó az info@hungarycoupon.com email címre küldött levél útján tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérhet tájékoztatást az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban az Adatkezelőtől.
A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

A Hungary Coupon az Infotv. 65. § (3) a. alapján – mint ügyfélkapcsolati adatokat kezelő webshop – kötelező nyilvántartásba vételnek nem alanya.

Cookie-k és Google Analytics
A Hungary Coupon cookie-kat használ a Felhasználó felismerésére és a szolgáltatás igénybevétele céljából technikai adatokat tárol a Felhasználó számítógépén a Honlap szabályos működése céljából. A cookie egy olyan szövegfájl, ami a Felhasználó  számítógépén van tárolva és lehetővé teszi a Honlap használatának vizsgálatát. Ezzel a cookie-val a Hungary Coupon az egyes látogatásokat, és sorszámukat tárolja el.

Amennyiben a Felhasználó nem kívánja a cookie-k használatát, böngészőjében blokkolhatja őket annak tudomásul vételével, hogy a Honlap bizonyos funkciói a cookie-k blokkolása miatt elérhetetlenné válhatnak.

A Honlap a Google Inc. („Google”) webanalitikai szolgáltatásán, a Google Analytics-en alapul, amely szintén cookie-kat használ.

A cookie-k által generált, a Honlap használatára vonatkozó információ általában továbbításra kerül a Google részére az Egyesült Államokba,ahol tárolják azt. Amennyiben a Honlapon IP-anonimizáció van aktiválva, a Google az EU vagy EGT államon belül csonkítja meg az IP-címet. Csak kivételes esetben kerül át az IP-cím a Google USA-beli szerverére és lesz megcsonkítva ott. Google ezt az információt a Honlap üzemeltetője javára hasznosítja, hogy felmérje a Honlap használatát, kimutatásokat készítsen a tevékenységekről és egyéb, a honlap és az internet használatához kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtson. A Felhasználó böngészője által küldött IP-cím nem lesz összekapcsolva más, a Google által tárolt adattal. Amennyiben a Felhasználó nem kívánja a cookie-k használatát, böngészőjében blokkolhatja azokat, tudomásul véve, hogy a Honlap bizonyos funkciói ezáltal elérhetetlenné válhatnak. Amennyiben a Felhasználó meg akarja akadályozni, hogy a cookie által generált adatok (ide értve az IP címet is) feldolgozási célból a Google részére a Honlapról továbbításra kerüljenek, az alábbi linken elérhető böngésző-plugin letöltésével és telepítésével megteheti ezt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

A Honlap a Google szolgáltatását, a Google Maps-et („Google Maps API”-t), használja, amely több információt biztosít a Felhasználó részére. A szolgáltatás használata során bizonyos adatok továbbításra kerülhetnek a Google részére, de ez az adattovábbítás névtelenül történik. 

Értelmező rendelkezések:

Felhasználó: 
Az a természetes személy, aki igénybe veszi a szolgáltatást és a személyes adat alapján azonosított, vagy azonosítható közvetve, vagy közvetlenül.

Szolgáltatás: A Felhasználó által megrendelt program, szolgáltatás.

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján, - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Hozzájárulás: A Felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: A Felhasználó nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Honlap:  www.hungarycoupon.com